Heidegger PDF

El sentido literal de la palabra Da-sein es ‘ser-ahí’. Que más bien sería el estar haciendo algo ahí como expresa el uso del heidegger PDF en latín.


Författare: George Steiner.

Steiner, sviluppando la sua attività in tre ambiti (le interpretazioni tragiche dell’uomo e i suoi rapporti con lo Stato; il problema della natura e dello sviluppo del linguaggio;i nessi tra le interpretazioni di opere artistiche, filosofiche e scientifiche da un lato e il totalitarismo politico del XX secolo dall’altro), valuta quanto Heidegger sia presente in ognuno di essi.

El término expresa el hecho de que la existencia no se define sólo como rebasamiento que trasciende la realidad dada en dirección de la posibilidad, sino que este sobrepasamiento es siempre sobrepasamiento de algo, está siempre situado, está aquí. Los tres conceptos indican el hecho de que la persona está situada de manera dinámica, es decir, en el modo del poder ser. Ejemplo, la diferencia entre ‘ser aprendiz de karate’ y ‘ser karateka’. Este término también indica el grado de entrega del ser humano en relación al mundo. The Ontological Priority of the Question of Being. Esta página se editó por última vez el 30 jun 2018 a las 20:08.

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3. Heidegger was omstreden met name door zijn lidmaatschap van de NSDAP en zijn onverbloemde steun aan Hitler van 1933 tot de val van het nazi-regime. Toch vormde hij een grote inspiratiebron voor vele filosofen na hem. Zijn vader was kuiper en koster van de plaatselijke rooms-katholieke kerk. In 1917 trouwde hij met de van oorsprong lutherse Elfride Petri, die een grote invloed zou hebben op zijn verdere praktische leven. Zo ontwierp zij bijvoorbeeld de Hütte, een houten vakantiehuisje tegen een heuvel bij Todtnauberg, nu ski-oord, waar Heidegger telkens weer rust zocht en waar zijn belangrijkste werken tot stand zijn gekomen.

Hoewel Heidegger een tijdlang een zekere waardering had voor Husserl, ontwikkelde hij zich in een andere richting, namelijk die der ontologie, de leer van het wezen van het zijn, en vooral de waarheid van het zijn. In 1923 volgde een buitengewoon hoogleraarschap in Marburg, een klein stadje waar hij zich niet echt thuis voelde: hij schreef in brieven over de matte en naargeestige sfeer, en hij was blij dat hij in de vakanties naar de Hütte kon. Een intieme relatie met zijn joodse studente Hannah Arendt bracht wat verlichting. Mede op grond van SuZ keerde hij in 1928 terug naar Freiburg als opvolger van Husserl, op diens wereldwijd geroemde leerstoel voor wijsbegeerte, als der heimliche König der Philosophie, zoals Hannah Arendt hem noemde. Duitsland liet ook Heidegger niet onberoerd. Zijn vrouw was vurig aanhangster van de NSDAP. Na de filosofie vernieuwd te hebben, wilde hij de maatschappij vernieuwen.

Heidegger zelf, geleide universiteit met zeer veel inspraak voor jonge docenten en studenten die het kader zou opleiden voor een wezenlijk andere elite in het Nieuwe Duitsland, die een eind zou maken aan de oerconservatieve academische opleiding. Hij bleef echter gewoon hoogleraar aan de universiteit van Freiburg en lid van de NSDAP tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Na het eind van de Tweede Wereldoorlog kreeg hij door de Franse bezettingsmacht tot zijn emeritaat in 1951 een leerverbod opgelegd. Zijn hoogleraarschap werd hem niet ontnomen, zijn salaris werd doorbetaald, maar hij mocht geen colleges meer geven. Heidegger verkeerde daardoor geruime tijd in een ernstige psychische crisis. Vanaf begin jaren vijftig bezon hij zich nogmaals op het wezen van de kunst, de taal, de techniek, van bouwen en wonen.

Een kernthema bleef de kritiek op de menselijke wil tot macht, tot wereldoverheersing en de maatloze overmacht van de techniek. Hij werd een gevierd spreker bij seminars en genoot hoog aanzien. In alle rust overleed hij op 26 mei 1976 in Freiburg. Op uitdrukkelijk eigen verzoek werd hij 28 mei in zijn geboorteplaats Meßkirch op katholieke wijze begraven.

Het is ondoenlijk Heideggers buitengewoon omvangrijke oeuvre in een kort bestek samen te vatten: daarvoor is het te uitgebreid en vertoont het te veel ontwikkelingen en verschuivingen in aandacht en onderwerpen. Bovendien zijn nog niet alle werken van Heidegger gepubliceerd. In dit boek staat de vraag naar het zijn, oftewel ‘wereld’, centraal. Als voorbeeld neemt Heidegger de wereld van het hameren: gebruikt de mens een hamer, dan beschouwt hij dit ding allereerst niet als louter een stuk ijzer en een stuk hout, maar associeert hij dit met de wereld van het hameren. A naar B, van koken, etc. Sein und Zeit is tegelijkertijd een onderzoek naar de vrijheid: de vrije mens zou een open, toegankelijk wezen moeten zijn.

Deze onvrijheid heeft te maken met de anderen waarmee de mens doorgaans wordt geconfronteerd. Tot zover het in-de-wereld-zijn van het Dasein, de vertrouwdheid van de mens met zijn alledaagse leven. Een fenomeen waarin het eigenlijke bestaan, waarin de openheid voor het onbekende, voor mogelijkheid überhaupt, toch naar voren komt, is de angst. Het is niet de vrees voor een bedreiging, maar het wegvallen van de alledaagse, vertrouwde wereld.

In deze tekst keren vele thema’s van SuZ terug, maar nu met het oog op ‘wereld’ en ‘grond’. In de colleges komen de presocratici en Plato aan de orde. Griekse woord aletheia wordt uitgedrukt: letterlijk onverborgenheid. Daarbij onthult hij de structuur van de waarheid zoals deze voorafgaat en vormgeeft aan de gangbare opvatting van waarheid. Hij toont daarin aan dat het wezen van de waarheid de vrijheid is. Het is de vrijheid van het laten-zijn van een ‘zijnde’, waardoor iets ‘is’ en er een ware uitspraak over gedaan kan worden. De uiteindelijke versie van de tekst ervan heeft een grote rol gespeeld in de Heidegger-interpretatie.